Make your own free website on Tripod.com

Kokia's WHITE SNOW (Shiroi Yuki) Ringtone for Nokia

8a2 8g2 4a2 8a2 8g2 4b2 8c3 4a2 4a2 8g2 8a2 4e2 4e2 4d2 8c2 8d2 8c2 4a1 4- 8c2 8c2 4c2 8c2 8d2 4e2 4d2 8c2 4b1 4a1

Tempo = 125

Keypress Code

68* 5 69 68 5 79 18* 69** 6 58 6 39 3 2 18 2 1 69** 0 18* 1 19 18 2 39 2 18 79** 6

Tempo = 125

Home

free statistics