Make your own free website on Tripod.com

Xin Fu De Di Tu

<Map of Happiness>

(Elva Hsiao)

wo yau ai
cui ce pen ni fang siang
wo yau meng siang pao ni ge man huai
wu len lu sang yi tao tuo sao,
chen lan he cang ai,
wo tou pu ba.

wo chuen cai ,
ciu wei le ni te ai
ni yi ce,
to huo cai wo sin hai
mei yi thien chen gai yen gan ni he yang guang tou cai
na ciu se wo yau te wei lai
wo cuan ye cong cong ren hai,
ting pu sia lai
mei ke ren te sin cung ,
tu yu yi fu, sin fu te ti du

wu lun ru he wo tu i ting you yao he,
ni shen bang
wo yao ai,
ciu ce pen ni fang siang
wo yao meng,
siang pao ni ke man huai
wu len lu sang yi tao tuo sau,
cen lan he chang ai,
wo tou pu ba.

wo chuen cai,
she wei le ni te ai
ni yi che,
to ho cai wo sin hai
me yi thien cen gai yen gan ni he yang guang tou cai
na ciu se wo yao te wei lai

wo yau ni te ai oea...
wo yao ni te ai oao...
wo te ming tien, ce wei ni cuen cai ...
a-u-a sin fu te ti du
a..... wo chuen cai ce wei le ni te ai...
wo yau ni te ai a....i....e...i...e....a...

Home

free statistics